80s-90s齊齊癲🍄

80s-90s後 交友group, 自由交友,互相尊重,定期搞活動,禁廣告 色情 1.無Icon者 踢 2.無出文字交流或入語音聊天不出聲者 踢 (如果你連這兩項都不做,那留下來沒意思 踢) 3.無任何與Group內谷友有交流 ( PM 不計!)者 踢 4.潛水太耐又唔出聲,又冇打招呼者 踢 5.我知你哋成日周圍走 但都多啲留意下呢個Group 6.嚴禁未經谷友同意而私底下騷擾者 證據確鑿 踢 本谷志在開開心心聊天 唔係用黎當潛水谷用 本谷要嘅係尊重 包容 友善 嚴禁賣廣告 講咩都好都唔好觸及人哋嘅底線

👤37

加入